محورهای کنفرانس
 محورهای کنفرانس

ناپایداری های زمین در زلزله

بهسازی لرزه ای سازه های موجود

اثرات ساختگاه در طرح لرزه ای

ارزیابی تاب آوری شریان های حیاتی در برابر زلزله

تکتونیک لرزه ای، گلسل های فعال و تحلیل خطر زلزله

آسیب پذیری لرزه ای شریان های حیاتی

بررسی میزان آسیب پذیری تاسیسات برقی، مکانیکی در بحران و راهکارهای کاهش خسارت ناشی از آن

طراحی و ساخت و ساز در حوزه نزدیک گسل

مقاوم سازی ابنیه تاریخی

معماری و پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

تاب آوری شهرها در مدیریت بحران

هشدارهای پیش از وقوع زلزله و سیل و آموزش همگانی

مدیریت بحران و امداد و نجات بعد از وقوع زلزله و سیل

فناوری های نوین در مدیریت خطر پذیری بحران

مبانی سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE)